Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Nederlands Incassoburo

 

1. Begripsbepaling

a. Onder het Nederlands Incasso Bolwerk (Opdrachtnemer) wordt verstaan:

Nederlands Incassoburo B.V. locatie Geleen Postbus 1083, 6160 BB Geleen Telefoon: 088 - 8810201, E-mail: info@n-ib.nl, Internet: www.n-ib.nl Handelsregisternummer Kamer van Koophandel: 71070133

b. Onder Opdrachtgever wordt verstaan: iedere (rechts)persoon die aan Nederlands Incasso Bolwerk een incasso opdracht heeft verstrekt, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

c. Onder Debiteur wordt verstaan: de schuldenaar van de Opdrachtgever.

d. Onder Vordering wordt verstaan: het op enig moment volledig openstaande bedrag, inclusief alle kosten en renten.

e. Onder Geïncasseerde bedragen wordt verstaan:

• alle door of namens Nederlands Incasso Bolwerk Geïncasseerde bedragen;

• alle door of vanwege Opdrachtgever Geïncasseerde bedragen;

• alle retour ontvangen goederen en/of zaken, de waarde van deze goederen wordt naar objectieve maatstaven vastgesteld;

• alle crediteringen, verrekeningen of kwijtscheldingen door de Opdrachtgever.

f. Onder Pre-incassobrief/14-dagenbrief/WIK-brief wordt verstaan: de aanmaning als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 BW.

2. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot incassering van Geldvorderingen gesloten tussen Nederlands Incasso Bolwerk en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

b. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk met Nederlands Incasso Bolwerk is overeengekomen.

c. Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor Opdrachtgever bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan Opdrachtgever.

3. Tarieven

a. Nederlands Incasso Bolwerk zal de incassokosten met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen in rekening brengen bij de Debiteur. De geïncasseerde incassokosten komen aan Nederlands Incasso Bolwerk toe.

b. In het buitengerechtelijk incassotraject (minnelijke fase) is Opdrachtgever aan Nederlands Incasso Bolwerk een vergoeding verschuldigd in de navolgende gevallen:

• het versturen van een 14-dagenbrief/WIK-brief/Pre-incassobrief aan de Debiteur door Nederlands Incasso Bolwerk, al dan niet aangetekend per post of per e-mail;

• als Opdrachtgever de opdracht aan Nederlands Incasso Bolwerk intrekt, of de uitvoering daarvan belemmert;

• indien Opdrachtgever de Vordering zelf incasseert en/of rechtstreeks van Debiteur ontvangt;

• indien de Vordering ondanks de inspanningen van Nederlands Incasso Bolwerk niet volledig wordt geïncasseerd.

In deze gevallen is Opdrachtgever aan Nederlands Incasso Bolwerk een vergoeding verschuldigd, berekend conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, verhoogd met de door Nederlands Incasso Bolwerk gemaakte externe kosten, zoals in een aan de Opdrachtgever overhandigde en voor akkoord ondertekende tarieven overzicht terug te vinden zijn.

c. Indien een gerechtelijke incasso van de Vordering is vereist, zal de Debiteur pas na toestemming van Opdrachtgever in rechte worden betrokken. Nederlands Incasso Bolwerk zal voorafgaand aan het gerechtelijk traject een kostenindicatie verstrekken van de aan het gerechtelijk traject verbonden kosten.

d. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

e. Nederlands Incasso Bolwerk behoudt het recht voor de tarieven tussentijds te wijzigen. Opdrachtgever is dan gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Een wijziging in de tarieven is bindend bij gebreke van beëindiging van de opdracht door Opdrachtgever binnen 30 dagen na de kennisgeving van de nieuwe tarieven.

4. Incasso opdrachten

a. Tenzij anders is overeengekomen, wordt een incasso opdracht tevens beschouwd als een machtiging tot het treffen van alle maatregelen die NIB noodzakelijk en/of nuttig acht. Deze machtiging houdt onder meer in:

• het zowel per e-mail, schriftelijk als telefonisch benaderen van de Debiteur;

• het aan de Debiteur in rekening brengen van rente en kosten;

• het ontvangen van gelden;

• het treffen van betalingsregelingen;

• het treffen van rechtsmaatregelen;

• het inschakelen van derden.

b. Nederlands Incasso Bolwerk zal zich bij de uitvoering van opdrachten bedienen van wettelijk toegestane middelen met inachtneming van de in de maatschappij aanvaarde zorgvuldigheidsnormen.

c. Nederlands Incasso Bolwerk levert een inspanningsverplichting en mitsdien geen verplichting tot het behalen van een resultaat.

d. Nederlands Incasso Bolwerk heeft het recht opdrachten geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens onrechtmatigheid van de Vordering, oninbaarheid of bij gebreke van verhaalsmogelijkheden, naar inzicht van NIB.

e. Nederlands Incasso Bolwerk is gerechtigd in het kader van de incassoprocedure een kostenvoorschot van de Opdrachtgever te bedingen, dat bij de afwikkeling van de opdracht zal worden verrekend. Nederlands Incasso Bolwerk is tevens gerechtigd Opdrachtgever tussentijds kosten in rekening te brengen van derden die door NIB in het kader van de incasso opdracht zijn ingeschakeld.

f. Indien Opdrachtgever een incasso opdracht intrekt, alsnog zelf regelt of incasseert dan wel de acties van Nederlands Incasso Bolwerk belemmert, is Opdrachtgever provisie verschuldigd, als ware de Vordering door NIB volledig geïncasseerd, naast de overige verschuldigde verschotten, proces- en executiekosten.

g. Indien Opdrachtgever de overeenkomst opzegt, wordt de behandeling van nog lopende incasso opdrachten tegen de op dat moment geldende voorwaarden en tarieven voortgezet, onverminderd het recht van Nederlands Incasso Bolwerk haar activiteiten te staken.

h. Tijdens de behandeling van een Vordering ontstane koers- en/of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5. Verplichtingen Opdrachtgever

a. Opdrachtgever zal alle voor de uitvoering van de incasso opdracht relevante stukken bij het verstrekken van de opdracht, dan wel op eerste verzoek aan Nederlands Incasso Bolwerk verschaffen.

b. Nederlands Incasso Bolwerk zal altijd een 14-dagenbrief/WIK-brief/Pre-incassobrief aan de Debiteur versturen, waarmee voldaan wordt aan de daarvoor geldende voorschriften. Dit alvorens het feitelijke incassotraject zal worden opgestart. Het tarief dat bij de Opdrachtgever in rekening wordt gebracht hiervoor is terug te vinden op het verstrekte tarieven overzicht.

c. De Vordering op de Debiteur dient opeisbaar te zijn en voort te vloeien uit een rechtsgeldige overeenkomst van de Opdrachtgever met de Debiteur, en bijvoorbeeld niet tot stand zijn gekomen met gebruikmaking van oneerlijke handelspraktijken.

d. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle ter uitvoering van een overeenkomst aan Nederlands Incasso Bolwerk ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van door de Opdrachtgever ingeschakelde derden.

e. Opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso opdracht zelf geen incasso activiteiten meer ontplooien en zal zijn Debiteur voor alle zaken betreffende de incasso opdracht direct doorverwijzen naar Nederlands Incasso Bolwerk.

f. Opdrachtgever stelt Nederlands Incasso Bolwerk direct op de hoogte van de ontvangst van correspondentie dan wel rechtstreekse betalingen van Debiteur.

g. Indien Opdrachtgever de hierboven genoemde voorwaarden niet in acht neemt, is Nederlands Incasso Bolwerk gerechtigd de opdracht terug te geven of op te schorten. De ten gevolge van

deze nalatigheid van Opdrachtgever door Nederlands Incasso Bolwerk gemaakte extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

h. Nederlands Incasso Bolwerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Nederlands Incasso Bolwerk is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Cliëntgelden

a. Gelden die Nederlands Incasso Bolwerk ten behoeve van de Opdrachtgever ontvangt, worden in depot gehouden op de cliënteldenrekening t.n.v. Stichting Beheer Cliëntgelden NIB, totdat algehele betaling van de Vordering heeft plaatsgevonden of totdat de ontvangen gelden tussentijds worden afgedragen, onder verrekening van honorarium en de door Nederlands Incasso Bolwerk gemaakte of nog te maken kosten.

b. Over door Nederlands Incasso Bolwerk ten behoeve van Opdrachtgever ontvangen gelden wordt geen rente vergoed.

c. Iedere betaling, hetzij aan Opdrachtgever, hetzij aan Nederlands Incasso Bolwerk wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan NIB toekomende vergoeding en gemaakte kosten. De niet-verhaalde kosten van het betalingsverkeer, verschotten, de door derden gemaakte kosten van gerechtelijke procedures, inclusief dat deel van de toegewezen gerechtelijke kosten dat als gemachtigde-salaris wordt toegewezen, worden door de NIB ingeschakelde derden rechtstreek aan de Opdrachtgever in rekening gebracht of alsdan eveneens in mindering gebracht op de geïnde gelden.

d. Aan Opdrachtgever toekomende gelden worden niet later afgedragen dan op de laatste werkdag van de maand volgend op de maand dat het dossier voor (eind)afrekening met Opdrachtgever in aanmerking komt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Nederlands Incasso Bolwerk zal tegelijkertijd met de afdracht van de aan Opdrachtgever toekomende gelden een factuurspecificatie per Debiteur doen toekomen.

7. Betalingsverplichtingen

a. Opdrachtgever zal binnen 14 dagen na het versturen van enige factuur aan haar betalingsverplichting aan Nederlands Incasso Bolwerk voldoen.

b. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag maandelijks (of een gedeelte daarvan) een contractuele rente van 1 procent verschuldigd.

c. Opdrachtgever is na de vervaldag tevens gehouden de (buiten)gerechtelijke inVorderingskosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 procent van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 75 euro (exclusief btw). Indien de Opdrachtgever niet handelt in het kader van een beroep of bedrijf zijn incassokosten verschuldigd conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten.

d. Indien Opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van een of meer openstaande Vorderingen, is Nederlands Incasso Bolwerk gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en alle stukken onder zich te houden. Nederlands Incasso Bolwerk is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.

e. Nederlands Incasso Bolwerk is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever een depot of zekerheidsstelling te verlangen tot zekerheid van de door haar gemaakte en te maken kosten, benodigd voor het uitvoeren van de opdracht. Indien storting van dit depot of afgifte van de zekerheid achterwege blijft, is Nederlands Incasso Bolwerk gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de opdracht op te schorten of te beëindigen en is al hetgeen Opdrachtgever aan Nederlands Incasso Bolwerk uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar.

f. In geval van liquidatie, surseance van betaling of (dreigend) faillissement van Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is Nederlands Incasso Bolwerk gerechtigd haar opdracht direct op te schorten of te beëindigen.

g. Nederlands Incasso Bolwerk is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor betreffende Opdrachtgever onder zich heeft.

8. Aansprakelijkheid

a. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Opdrachtgever is gehouden Nederlands Incasso Bolwerk te vrijwaren van alle aanspraken van derden en haar de redelijke kosten te vergoeden van verweer tegen dergelijke aanspraken.

b. Nederlands Incasso Bolwerk sluit iedere aansprakelijkheid uit, behoudens aansprakelijkheid voor schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Nederlands Incasso Bolwerk of van met de leiding van haar bedrijf belaste personen.

c. Iedere aansprakelijkheid van Nederlands Incasso Bolwerk is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Nederlands Incasso Bolwerk afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van het vorenstaande, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.

d. Nederlands Incasso Bolwerk neemt bij de inschakeling van derden (zoals advocaten of deurwaarders) de nodige zorgvuldigheid in acht, doch is nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

e. Alle aanspraken op schadevergoeding van Opdrachtgever op Nederlands Incasso Bolwerk dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade bij NIB te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

9. Persoonsgegevens – verwerkersovereenkomst

a. Ter uitvoering van de opdracht tot incassering van Geldvorderingen verwerkt Nederlands Incasso Bolwerk onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van Opdrachtgever.

b. Opdrachtgever is verwerkingsverantwoordelijke, Nederlands Incasso Bolwerk is Verwerker.

c. Opdrachtgever en Nederlands Incasso Bolwerk hebben voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een separate verwerkersovereenkomst afgesloten, die echter onlosmakelijk verbonden is aan deze Algemene Voorwaarden.

10. Geschillen en toepasselijk recht

a. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank binnen wiens arrondissement Nederlands Incasso Bolwerk is gevestigd. NIB heeft evenwel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

b. Op alle overeenkomsten van Nederlands Incasso Bolwerk is Nederlands recht van toepassing