privacy reglement

Het Nederlands Incasso Bolwerk privacy reglement

Deze mededeling is van toepassing voor de bezoeker en gebruiker van (onderdelen van) deze website. Deze site maakt géén gebruik van cookies.


Doel en gebruik website

Deze website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met het Nederlands Incasso Bolwerk Door middel van deze website wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen met de diensten van het Nederlands Incasso Bolwerk alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van het Nederlands Incasso Bolwerk en haar activiteiten.

De bezoeker van deze website is slechts bevoegd (onderdelen van) deze website, de inhoud van deze website of de informatie die door middel van deze website verkregen kan worden voor zichzelf te gebruiken en niet voor commerciële doeleinden.


Rechten op (onderdelen) website

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid het Nederlands Incasso Bolwerk, kantoorhoudende te Geleen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71070133, staat het de bezoeker van deze website niet toe de naam en/of het logo van het Nederlands Incasso Bolwerk op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website.

De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s, e.d. - en alle publicaties waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen of die door middel van deze website verkregen kunnen worden - waaronder begrepen brochures, artikelen, nieuwsbrieven, e.d. -, berusten uitsluitend bij het Nederlands Incasso Bolwerk, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nederlands Incasso Bolwerk niet toegestaan (onderdelen van) deze website of publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken, anders dan voor zover noodzakelijk om daarvan kennis te kunnen nemen.


Karakter website

Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze website vormt geen aanbod van het Nederlands Incasso Bolwerk tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan het Nederlands Incasso Bolwerk tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website.

De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen  -waaronder begrepen uitkomsten van met behulp van deze website uit te voeren berekeningen- kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website.

Overigens zijn op alle van het Nederlands Incasso Bolwerk afkomstige offertes en op alle aan het Nederlands Incasso Bolwerkverstrekte opdrachten uitsluitend de door het Nederlands Incasso Bolwerk gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing, welke te vinden zijn op deze website en op verzoek kosteloos worden toegezonden.


Inhoud website

Het Nederlands Incasso Bolwerk streeft ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat het Nederlands Incasso Bolwerk geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website.

De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, zodat het Nederlands Incasso Bolwerk geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met het Nederlands Incasso Bolwerk


Werking website

Het Nederlands Incasso Bolwerk streeft ernaar om (alle) onderdelen van deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat het Nederlands Incasso Bolwerk geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.

Het Nederlands Incasso Bolwerk heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat het Nederlands Incasso Bolwerk geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het opgeven van bestellingen of het versturen van sollicitaties door middel van deze website.

Deze website bevat onder meer links door middel waarvan andere websites bezocht kunnen worden en omgekeerd kan deze website worden bezocht door middel van links die in andere websites zijn opgenomen. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door hetNederlands Incasso Bolwerk ingericht en worden ook niet door het Nederlands Incasso Bolwerk. onderhouden, zodat het Nederlands Incasso Bolwerk niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites.

Het Nederlands Incasso Bolwerk streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen (‘virussen’), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat het Nederlands Incasso Bolwerk geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.

 

Dataverkeer via website

Deze website kan de bezoeker daarvan de mogelijkheid bieden om een abonnement te nemen op een door het Nederlands Incasso Bolwerk uitgegeven e-mail nieuwsbrief, om door het Nederlands Incasso Bolwerk. uitgegeven publicaties te bestellen of te downloaden, om in te schrijven op (mede) door het Nederlands Incasso Bolwerk georganiseerde of gesponsorde evenementen, of om gebruik te maken van door het Nederlands Incasso Bolwerk beschikbaar gestelde berekeningsinstrumenten. Het Nederlands Incasso Bolwerk heeft echter geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende apparatuur en ontvangende apparatuur, zodat het verstrekken van de daartoe benodigde gegevens door middel van deze website voor risico van de desbetreffende bezoeker daarvan geschiedt. Onder omstandigheden verdient het dan ook aanbeveling om de in deze website opgenomen formulieren (met eventuele bijlagen) per post te verzenden.


Verwerking van (persoons)gegevens

Bij het bezoek van deze website worden geen persoonlijke gegevens van de bezoeker daarvan vastgelegd. Het bezoek van deze website geschiedt dus anoniem.

Alleen in die gevallen, waarin de bezoeker van deze website wordt verzocht om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, vindt vastlegging daarvan plaats. Daarbij gaat het uitsluitend om gegevens die noodzakelijk zijn om de bezoeker van deze website de hierboven bedoelde mogelijkheden te kunnen bieden. De verwerking van die gegevens is onderworpen aan het Reglement Verwerking Persoonsgegevens.

Daarnaast vindt alleen vastlegging van niet-persoonlijke bezoek- en verkeersgegevens plaats, waaronder begrepen het type verbinding, de browser waarvan de bezoeker gebruik maakt, het besturingsprogramma van de computer van waaruit deze website bezocht wordt en de pagina’s van deze website die bezocht worden. De verwerking van die gegevens geschiedt uitsluitend met als doel opzet, inhoud en werking van deze website te optimaliseren.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Nederlands Incasso Bolwerk en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerken persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voornaam en initialen;
- achternaam;
- telefoonnummer en mobiel nummer;
- e-mailadres en internetadres;
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
- gegevens over uw activiteiten op onze website;
- internetbrowser en apparaat type.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@n-ib.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben

Het Nederlands Incasso Bolwerk en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw betaling;
- verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- om goederen en diensten bij u af te leveren.

Het Nederlands Incasso Bolwerk en alle aan haar gelieerde entiteiten analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Het Nederlands Incasso Bolwerk en alle aan haar gelieerde entiteiten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we gegevens bewaren

Het Nederlands Incasso Bolwerken alle aan haar gelieerde entiteiten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.


Delen met anderen

Het Nederlands Incasso Bolwerk en alle aan haar gelieerde entiteiten verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Nederlands Incasso Bolwerk en alle aan haar gelieerde entiteiten blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


In kaart brengen websitebezoek

Het Nederlands Incasso Bolwerk en alle aan haar gelieerde entiteiten gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@n-ib.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen zichzelf te legitimeren zodat we u kunnen identificeren. We zullen ter zake deze identificatie geen gegevens van u opslaan, dit ter bescherming van uw privacy.

Het Nederlands Incasso Bolwerk en alle aan haar gelieerde entiteiten zullen zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

Het Nederlands Incasso Bolwerk en alle aan haar gelieerde entiteiten nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het Nederlands Incasso Bolwerk en alle aan haar gelieerde entiteiten hebben in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen in het kader van haar dienstverlening aan haar klanten:

1. Dagelijks backup- en mogelijkheid voor herstelprocedures;

2. beveiliging van netwerkverbindingen;

3. beperkte toewijzing van bevoegdheden gerubriceerd per functie voor personen die met de uitvoering van de verwerking belast zijn (inclusief een periodieke controle hierop);

4. deels wordt gewerkt met encryptie van persoonsgegevens tijdens elektronische overdracht naar externe partijen in het kader van de dienstverlening;

5. implementatie van beveiligingsbeleid;

6. implementatie van gedragscode voor personeel;

7. geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en contracten met derden;

8. indringeralarm op de bedrijfspanden;

9. verplicht gebruik van toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes;

10. logging en controle van toegang tot de persoonsgegevens.

 

Nederlands Incasso Bolwerk
Postbus 1083, 6160 BB Geleen
T: 088-8810201
E: info@n-ib.nl